Kyrkesund-Häröns SF Förättning & kartor Kontakt Debiteringslängd Nyheter & Aktuellt Organisation Protokoll Styrelse Trafikregler Kallelse

Organisation

Kyrkesund - Häröns Samfällighetsförening

   

org. nr. 717903-6486  mail. info@khsf.eu  

 

Adress ordförande:                                         Adress kassör:

c/o Lars Sjöberger                              c/o Jan-Erik Lindström

Färjevägen 8                                     Eklanda Bäck 3

471 90  Kyrkesund                              431 49  Mölndal

Vi är medlemmar hos;  RIKSFÖRBUNDET ENSKILDA VÄGAR   www.revriks.se

                                                            REV-logo.jpg                                          

 Styrelsens Ansvar

Styrelsen ansvarar solidariskt och i vissa fall personligen för den löpande förvaltningen av vägföreningen enligt följande:

 

 • Handhar föreningens angelägenheter i överensstämmelse med lag om förvaltning av samfälligheter, stadgarna och föreningsstämmobeslut, i den mån beslut ej strider mot lag om förvaltning av samfälligheter eller annan författning eller mot stadgarna.
 • Att utse firmatecknare.
 • Tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen och enskild medlems intresse i skälig omfattning.
 • Företräda vägföreningen i förhållande till tredje man.
 • Kalla till föreningsstämma
 • Förbereda ärenden som skall behandlas på föreningsstämman.
 • Verkställa de beslut som tagits på föreningsstämman om de ej strider mot tillämpliga författningar.
 • Att upprätta debiteringslängd och framlägga den på föreningsstämman, samt verkställa utdebitering hos medlemmarna.
 • Utan dröjsmål hos medlemmarna göra extra utdebitering när de ekonomiska medlen inte täcker kostnaderna.
 • Hos kronofogdemyndigheten begära utmätning av medlemsavgift som förfallit till betalning.

 

Vägföreningens medlemmars ansvar.

Vägföreningens medlemmar har följande ansvar:

 • Att utfärda en skriftlig fullmakt till den som skall företräda medlem på föreningsstämman.
  Den som har fullmakt får bara företräda en medlem.
 • Att betala vägföreningsavgiften enligt utdebiteringslängden och beslut på förningsstämman.
 • Att efterfölja de beslut som tas på föreningsstämman och som berör medlemmar.
 • Att följa de trafikregler som gäller i området.
 • Att inte låta avställda fordon och redskap stå parkerade på parkeringsplatserna i området.
 • Att klippa buskar och häckar och inte ha något på tomten som skymmer sikten vid utfarter och i vägkorsningar.
 • Att inte släppa ut vatten från tomt på vägbana.
 • Att inte lägga skräp på väg- eller grönområde utanför tomtmark.
 • Att informera styrelsen om ändrade förhållande på fastigheten såsom ägarskap och verksamhet.

 

REGLER FÖR

FRI SIKT OCH HÖJD

 

Klipp Era Häckar, Buskar och Träd

Avlägsna även andra sikthinde

 

                Klipp Häcken 2        Klipp Häcken 1

 

    

Plan- och bygglagen 3 kap. 17 § 

”Tomter skall oavsett om de har tagits i anspråk för bebyggelse eller inte, hållas i vårdat skick.
De skall skötas så att betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer och så att risken för olycksfall begränsas”.

 

Jordabalken 3 kap. 2 §

”Tränger rot eller gren in på fastighet från område intill denna och medför detta olägenhet för fastighetens ägare, får denne taga bort roten eller grenen. Områdets ägare skall dock beredas tillfälle att själv utföra åtgärden, om denna kan befaras medföra skada av betydelse för honom.”

 

Klipp Häcken 3

 

 

Ovanstående bild visar den ”Frisiktstriangel 10 x 10 m” som skall finnas i korsningar mellan bilvägar, mellan bil- och GC-vägar och mellan GC-vägar. Höjden skall vara max. 0,7 m och mätas från vägbanan och inte från tomtmarken.

 

Klipp Häcken 4

 

Ovanstående bild visar den ”Frisiktstriangel 2,5 x 2,5 m” som skall finnas vid utfart från tomt till väg. Höjden skall vara max. 0,7 m och mätas från vägbanan och inte från tomtmarken.

 

Klipp Häcken 5

  

Ingen vegetation eller rötter från tomten får växa ut över tomtgräns vid bil- och GC-väg

Ovanstående bild visar fri höjd över bil- och GC-vägområde, samt över trottoar vid tomtgräns.