Kyrkesund-Häröns Samfällighetsförening.

Kallelse till årsmöte lördagen den 23 Mars 2019 kl. 11.00

Plats: Lokalen Sumpen Kyrkesund

 

DAGORDNING

 

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande för stämman
 3. Val av sekreterare för stämman
 4. Val av två justeringsmän
 5. Fastställande av dagordning
 6. Fastställande av röstlängd
 7. Mötets stadgeenliga utlysande
 8. Styrelsens och Revisorernas berättelser
 9. Ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmar
 11. Ersättning till styrelsen och revisorerna
 12. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
 13. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter
 14. Val av revisioner och suppleanter
 15. Val av valberedning
 16. Stadgeändring med andledning av förättning på helikopterplattan
 17. Övriga frågor
 18. Meddelande av plats där stämmoprotokollen hålles tillgängligt
 19. Mötets avslutande

 

 VÄLKOMNA!

 

Debiteringslängd kommer att anslås på informationstavlan vid färjeläget Kyrkesund brygga och på vår hemsida med adress www.khsf.eu 

 

Färjan avgår från Härön kl. 10:30 och tillbaka efter mötets slut.

Färjeavgiften för medlemmar som avser att närvara på mötet betalas av vägföreningen.

 

STYRELSEN HAR ÖNSKEMÅL ATT ALLA MEDLEMMAR SOM HAR E-MAIL ADRESS, SKICKAR DEN TILL FÖRENINGEN FÖR ATT SNABBARE & BILLIGARE KUNNA SÄNDA KALLELSER & FAKTUROR FÖR MEDLEMMAR!  Då har ni möjlighet att även få annan information under året!

 

Skriv Er fastighetsbeteckning (ex. Sunna 1:1) till e-mail adress: info@khsf.eu

 

Kyrkesund 2018-02-15

Styrelsen

 

OBS!   Om Ni säljer Er fastighet, tänk på att den är betalningsskyldig för medlemsavgiften som står som lagfaren ägare vid årsskiften (2017-01-01)

Och det är Er skyldighet att ge information om NYA ÄGAREN till föreningen omgående! Då är det lättare för oss att hålla vårt register aktuellt.

Kyrkesund Härön Samfällighetsförening
Balans och resultaträkning per 31/12   2018
Tillgångar
Belysningsanläggning 165.150:--
Kundfordringar 4.180:--
Utlägg Helikopterplatta Härön 3.750:--
Skattekonto 218:--
Swedbank 178.549:73
Summa tillgångar 351.847:73
Eget Kapital
Eget Kapital 310.000:53
Förnyelsefond 30.000:--
Årets resultat 11.847:20
Summa skulder och eget kapital 351.847:73
Resultaträkning
Medlemsavgifter 193.649:50
Kostnader
Vinterväghållning 48.721:--
Vägunderhåll 5.616:--
Underhåll av belysning 38.783:--
El vägbelysning 16.362:--
REV och försäkring 965:--
Styrelse och möteskostn 25.533:10
Avskrivningar 30.000:--
Adm och hemsida 5.822:20
Avsättning till inv. reserv 10.000:--
Årets resultat 11.847:20
Summa 193.649:50
Analys av utfall och budget 2018 samt budgetförslag 2019
Budget Utfall Diff Budgetförslag
Vinterväghållning 35 000 48 721 13 721 45 000
Vägunderhåll 11 000 5 616 5 384 40 000
Underhåll av bel. 10 000 38 783 28 783 25 000
EI vägbelysning 40 000 16 362 23 638 20 000
REV och försäkring 1 000 965 35 1 000
Styrelse och möteskostn 30 000 25 533 4 467 25 000
Avskrivningar 15 000 30 000 15 000 15 000
Adm. Och hernsida 10 000 5 822 4 178 10 000
Avs till inv. res 10 000 10 000
191 000
Valberedningens förslag till styrelseledamöter 
och revisorer i Kyrkesunds/ Häröns samfällighetsförening 
för verksamhetsåret 2019 - 2020.
Ordförande Lars Sjöberger Omval 1 år 
Ledamot Lennart Thorvaldsson Omval 2 år
Stefan Sjöstrand Omval 2 år
Suppleanter Rolf Johansson Om val 1 år
Stig-Olof Samuelsson Omval 1 år
Reviorer Hans Andersson Omval 1 år
Leo Taari Omval 1 år
Revisorssuppleanter  Claes Lagerstedt Nyval 1 år
Lars Bogren Omval 1 år
Följande ledamöter har ett år kvar
Jan-Erik Lindström
Arne Kristensson
Kyrkesund februari 2019 Valberedningen
Fred Larsson Lars Bogren