Kyrkesund-Häröns SF Förättning & kartor Kontakt Debiteringslängd Nyheter & Aktuellt Organisation Protokoll Styrelse Trafikregler

Kyrkesund-Häröns Samfällighetsförening

Kallelse till årsmöte lördagen den 26 mars 2022 kl. 11.00

Plats: Lokalen Sumpen, Kyrkesund

 

DAGORDNING

 

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande för stämman
 3. Val av sekreterare för stämman
 4. Val av två justeringsmän
 5. Fastställande av dagordning
 6. Fastställande av röstlängd
 7. Mötets stadgeenliga utlysande
 8. Styrelsens och Revisorernas berättelser
 9. Ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmar
 11. Ersättning till styrelsen och revisorerna
 12. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
 13. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter
 14. Val av revisioner och suppleanter
 15. Val av valberedning
 16. Övriga frågor
 17. Meddelande av plats där stämmoprotokollen hålles tillängligt
 18. Mötets avslutande

 

VÄLKOMNA!

 

 

Debiteringslängd finns på vår hemsida med adress www.khsf.eu

 

Färjan avgår från Häröns Brygga kl. 10:20 och tillbaka efter mötets slut.

Färjeavgiften för medlemmar som avser att närvara på mötet betalas av vägföreningen.

 

STYRELSEN HAR ÖNSKEMÅL ATT ALLA MEDLEMMAR SOM HAR E-MAIL ADRESS, SKICKAR DEN TILL FÖRENINGEN FÖR ATT SNABBARE & BILLIGARE KUNNA SÄNDA KALENSER & FAKTUROR FÖR MEDLEMMAR!  

Då har ni möjlighet att även få annan information under året!

 

Skriv Er fastighetsbeteckning (ex. sunna 1:1) till e-mail adress: info@khsf.eu

 

Kyrkesund 2022-02-19

 

Styrelsen

 

OBS!  Om Ni säljer Er fastighet, tänk på att den är betalningsskyldig för medlemsavgiften som står som lagfaren ägare vid årsskiften (2022-01-01)

Och det är Er skyldighet att ge information om NYA ÄGAREN till föreningen omgående! Då är det lättare för oss att hålla vårt register aktuellt.

2021.-Bokslut

2021.-Revisionberaettelse

2021.-Verksamhetsberaettelse

2022.-Budjetfoerslag

2022.-Motion

2022.-Proposition-foer-stadgeaendring

2022.-Valbereningens-foerslag-2